Published: 2019-07-08

THE ANALYSIS OF MEDICAL EXPERT SYSTEMS’ USE RISKS

Ludmila Mandrikova, Veronika Posternakova, Inessa Krasovska, Tetyana Symovych

5-9

MODELLİNG OF THE RATİONALLY DEPLOYMENT OF OBSERVİNG SYSTEMS

Yashar Ali Ogly Nasibov, Azad Agalar ogli Bayramov, Elhan Nariman oglu Sabziev, Elshan Giyas oğlu Hashimov

10-13

Optimal fuzzy controller in the carbonization control system at the soda production

Eduard German, Oleksii Shutinskyi, Igor Lysachenko, Svetlana Demenkova

14-21

ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGIES IN MOBILE OBJECT MANAGEMENT SYSTEMS

Aleksandr Serkov, Pavel Pustovoitov, Igor Yakovenko, Bohdan Lazurenko, Gennady Churyumov, Volodymyr Tokariev, Wang Nannan

22-27

ALGORITHM OF INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT BASED ON FUZZY-MULTIPLE APPROACH

Serhii Yevseiev, Oleksandr Shmatko, Nataliia Romashchenko

73-79

FOUNDATION THE WAYS OF RADIO ELECTRONIC WARFARE DEVICES DEVELOPMENT

Svitlana Kalantaievska, Oleg Malyk, Mykhailo Tiurnikov, Pavlo Zhuk, Andrii Shyshatskyi, Rostislav Pikul

80-85

CONCEPTUAL ANALYSIS OF IRIS RECOGNITION SYSTEMS

Amin Salih Mohammed, B. Saravana Balaji, Hiwa Abdulkarim Mawlood

86-90

FEATURES LOCATIONS HELICOPTER IN COASTAL AREAS

Artur Artemenko, Oleh Strutsinskiy, Olena Lukashuk, Oksana Biesova

99-103

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF SEMICONDUCTOR DEVICES EXPOSED TO TRANSITION RADIATION

Volodymyr Knyazev, Aleksandr Serkov, Vitaliy Breslavets, Igor Yakovenko

109-115

Redistribution of information flows in a hyperconvergent system

Nina Kuchuk, Svitlana Gavrylenko, Valentin Sobchuk, Nataliya Lukova-Chuiko

116-121

QUASIORTHOGONAL FREQUENCY ACCESS ON SUBCARRIER FREQUENCIES

Yuliia Sverhunova, Mykola Shtompel, Volodymyr Lysechko, Iryna Kovtun

127-131