Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Сучасні інформаційні системи?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Шановні автори!

При надсиланні статті Автори підписують заяву до редакції журналу щодо можливості опублікування статті.

До розгляду приймаються статті, надруковані в одному примірнику, на стандартних аркушах паперу А4, що супроводжуються електронною версією (формат .doc, Microsoft Word 2003) на електронному носії, чи надіслані електронною поштою (друкований примірник надсилається поштою).

Подання матеріалів статей до журналу

Обсяг рукопису – не менше 4 повних аркушів українською, англійською або російською мовами.

Формат аркушу А4 (21 ×29,7 см), параметри сторінки (відступи від краю):

– зліва –2,25 см;

– зправа –2,25 см;

– зверху –2 см;

– знизу –2,5 см.

Основний шрифт статті – Times New Roman, 10 кегль, міжрядковий інтервал (множник) – 1,0.

Для публікації необхідно представити статтю в електронній формі, яка оформлена згідно наведених нижче вимог та її роздрукований екземпляр, підписаний усіма авторами статті.

Структура тексту статті:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;

– формулювання мети статті (постановка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;  висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного напрямку.

Анотації до статті виконуються українською, англійською та російською мовами та повинні розкривати: 

– предмет, тему та мету роботи;

– метод (методи) або методологію проведення досліджень;

– результати досліджень;

– висновки та область застосування результатів досліджень.

Список літератури повинен включати не менш 8 джерел, які видані за останні 10 років. При цьому не менш 50% джерел повинно відноситися до іноземної періодики. Якщо основною мовою статі є українська або російська, то оформлюється два списки літератури: перший (список літератури на мові оригіналу джерела) – відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання»;  другий – на англійській мові та латиниці (транслітерації) – «References».

При подані статті автор повинен гарантувати дійсність наведених джерел та у разі необхідності надати їх у редакційну колегію. Якщо джерело інформації має ідентифікатор цифрового об’єкту DOI, то він обов’язково наводиться наприкінці опису, наприклад doi: 10.20998/2522-9052.2017.1.09.

У відомостях про авторів українською мовою наводяться:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– науковий ступінь, вчене звання, посада;

– назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна);

– обліковий запис автора ORCID;

– адреса електронної пошти.

Рукопис супроводжується: 

– рецензією доктора наук (професора);

– витягом з протоколу засідання кафедри (відділу).

Незалежне експертне рецензування проводиться з метою критичної оцінки рукописів, що подаються до публікації, спеціалістами, які не входять до складу редакційної колегії. Редакційна колегія направляє наукові статті, що публікуються, на зовнішнє анонімне рецензування незалежними експертами.

Схема оформлення статей (обов’язкові елементи)

УДК (кегль – 9 пт).

Перелік авторів статті (кегль – 11 пт).

Перелік установ, де працюють автори (назва без скорочень, місто, країна, кегль – 11 пт).

Назва статті (кегль – 12 пт).

Анотація мовою основного тексту статті (кегль – 9 пт).

Ключові слова мовою основного тексту статті (кегль – 9 пт).

Основний текст статті (кегль – 10 пт).

Список літератури (для статей українською або російською мовами, кегль – 9 пт)

References (кегль – 9 пт).

Вимоги до елементів статті

Набір формул здійснюється в редакторах формул MS Equation або MathType. Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, таблиці та редактор Формула (formula) Word 2007-2016. 

В меню “Розмір ® Визначити” ввести такі розміри: звичайний – 10 пт; великий індекс – 8 пт; малий индекс – 7 пт; великий символ – 14 пт; малий символ - 10 пт.

В меню “Стиль ® Визначити” ввести стиль формул – “прямий”, тобто поля “Формат символів” – пусті.

Рисунки обов’язково супроводжуються центрованими підрисунковими підписами (кегль – 9), ширина не більше16,5 см, всі позначення виконуються кеглем не меншим ніж 8 пт.

У таблицях табличний заголовок (9 кегль) – обов’язковий.

Вимоги до оформлення References

References потрібно приводити окремим блоком, повторюючи послідовність попередньо наведеного списку літератури (при наявності), при цьому джерела англійською мовою дублюються. Джерела при цьому оформлюються за такими основними правилами (гарвардський стиль (Harvard style) оформлення BSI: 

– запис завжди починається з прізвища автора, потім, через кому, ініціали (між ініціалами пропуски не ставляться), за якими в дужках вказується дата видання; два автори відокремлюються «and» без коми; кілька авторів розділяються комами, але останнє прізвище повинно бути відокремлено «and» без коми; 

– витяги з публікацій, тобто назви статей журналів, глав в книгах наводять у "лапках";

– назва журналу або книги завжди виділяється курсивом;

– ім'я видавця вказується перед місцем видання;

– коми використовують для поділу елементів запису

– для джерел українською або російською мовою, що наводяться у References, назви статей журналів, глав в книгах наводять латиницею (транслітерацією) у "лапках" та перекладом на англійську мову у квад­ратних дужках. Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport.

Приклади оформлення цитування
із різних типів неангломовних джерел (кирилиця)

1.1. Книга (ДСТУ 8302:2015).

1.   Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор. Санкт-Петербург : Символ–Плюс, 2005. 256 р.

1.2. Книга (Harvard style оформлення BSI).

1.   Demarko, T. and  ister, T. (2005), Chelovecheskiy faktor [Human factor], Simvol-Plyus, Sankt-Peterburg, 256 p.

2.1. Стаття із періодичного видання (ДСТУ 8302:2015).

2.   Швачич Г. Г., Семенов С. Г., Главчев М. И., Халифе Кассем. Модель расчета временных границ проектов. Системи управління, навігації та зв'язку. Полтава : ПНТУ, 2017. Вип. 1 (41). С. 43-49.

2.2. Стаття із періодичного видання (Harvard style оформлення BSI).

2.   Shvachich, G.G., Semenov, S.G. Glavchev, M.I. and Kassem, Khalife (2017), “Model rascheta vremennykh granits proyektov [Model calculation of time boundaries of projects]”,/ Sistemi upravlínnya navígatsii ta zvyazku, PNTU,Poltava, No. 1 (41), pp. 43-49.

3.1. Дисертація (ДСТУ 8302:2015).

3.   Белозеров И.В. Религиозная политика: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02; защищена 22.01.02; утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – К., 2002. – 215 с.

3.2. Дисертація (Harvard style оформлення BSI).

3.   Belozerov, (2002), ”Relyhyoznaia polytyka: dissertation” [The religious policy: dissertation],Kiev, 215 p

4.1. Джерела електронного ресурсу віддаленого доступу (ДСТУ 8302:2015).

4.   Кузумано Майкл, Поппендик Мэри. Бережливая разработка программ [Электронный ресурс]. Открытые системы : СУБД. 2012. № 08. Режим доступа: https://www.osp.ru/os/2012/08/13019237/ (останнє звернення 10.04.2017).

4.2. Джерела електронного ресурсу віддаленого доступу (Harvard style оформлення BSI).

4.   Kuzumano, Maykland and Poppendik, Meri (2012), “Berezhlivaya razrabotka program [Wasteful development of programs]”. Otkrytyye sistemy. SUBD, № 08, available at: https://www.osp.ru/os/2012/08/13019237/ (last accessed April 10, 2017).

Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі  .doc, Microsoft Word 2003.
  3. Математичні формули створені у вигляді окремих об'єктів у редакторі формул Microsoft Equation або у редакторі формул Math Type.
  4. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  5. Ви ознайомились із правилами оформлення статей у журналі "Сучасні інформаційні системи", які детально наведено у розділі  "Про нас - Про журнал - Подання - Керівництва для авторів".
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.