Published: 2020-03-14

WEB APPLICATION PROTECTION TECHNOLOGIES

Volodymyr Pevnev, Oksana Popovichenko, Yaroslav Tsokota

119-123

METHOD OF ARRANGEMENTS OF EXPLORATION OBJECTS DURING THE EXPLORATION OF DATA

Serhii Bortnyk, Oleksandr Boiko, Oleksandr Pylypyshyn, Yevhenii Yusukhno, Oleksandr Maksymenko, Yevhen Koutnyi, Yurii Sokil

124-129

METHOD OF PROCESSING VIDEO INFORMATION RESOURCE FOR AIRCRAFT NAVIGATION SYSTEMS AND MOTION CONTROL

Oleksandr Tymochko, Volodymyr Larin, Serhii Osiievskyi, Oleksandr Timochko, Ahmed Abdalla

140-145