Published: 2017-12-29

Method of system design of the network of means of special control

Volodymyr Bezkorovayny, Oleksiy Solonets, Konstantin Kulagin, Tetyana Koshel, Sergey Petrov, Anatoliy Koshel

15-20

Noise-like signals in wireless information transmission systems

Aleksandr Serkov, Vitaliy Breslavets, Maksym Tolkachov, Gennadiy Churyumov, M. Saad Issam

33-38