PARAMETRIC SYNTHESIS OF А NON-STATIONARY AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THE COURSE STABILITY OF THE CAR

Main Article Content

Eugene Aleksandrov
https://orcid.org/0000-0001-7525-6383
Tetiana Aleksandrova
https://orcid.org/0000-0001-9596-0669
Iryna Kostianyk
https://orcid.org/0000-0003-0289-2869
Yaroslav Morgun
https://orcid.org/0000-0002-7399-4937

Abstract

Widely used in the practice of analysis and synthesis of automatic control systems of non-stationary dynamic systems, the method of “frozen coefficients” does not have a rigorous theoretical justification and does not always lead to the desired results. In this regard, to solve the problem of parametric synthesis of a non-stationary automatic control system of the course stability of the car, an algorithmic method is considered for choosing the variable parameters of the regulators of non-stationary objects, based on the direct calculation of the additive integral quadratic quality functional that reflects the set of requirements for the automatic regulator of a non-stationary object, followed by finding the values of the variable parameters a regulator delivering a minimum of quality functional, and the required values of the weight coefficients of the additive functional.

Article Details

How to Cite
Aleksandrov, E., Aleksandrova, T., Kostianyk, I., & Morgun, Y. (2020). PARAMETRIC SYNTHESIS OF А NON-STATIONARY AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THE COURSE STABILITY OF THE CAR. Advanced Information Systems, 4(2), 51–59. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.10
Section
Methods of information systems synthesis
Author Biographies

Eugene Aleksandrov, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

Doctor of Technical Sciences, Professor Department of automobiles

Tetiana Aleksandrova, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv

Doctor of Technical Sciences, Professor Department of Systems Analysis and Information-Analytical Technologies

Iryna Kostianyk, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv

PhD, Associate Professor Department of Information Technologies and Systems of Wheel and Track Machines named after Morozov

Yaroslav Morgun, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv

graduate student Department of Systems Analysis and Information-Analytical Technologies

References

Alexsandrov, Ye., Aleksandrova, T. and Morhun, Ya. (2019), Parametric synthesis of the electronic control unit of the course stability system of the car, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No. 6(102), pр. 39–45.

Aleksandrova, I.Ye., Aleksandrova, T.Ye. and Lazarenko, A.A. (2014), “Tsifrovyie filtryi v sistemah avtomobilnoy avtomatiki” [Digital filters in automotive automation systems], Vestnik Moskovskogo avtomobilno–dorozhnogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, No. 1(37), pp. 25–28 (in Russian)

Aleksandrova, I.Ye., Aleksandrova, T.Ye. and Klets, D.M. (2013), “Ispolzovanie parametrov Rodriga-Gamiltona v sistemah avtomaticheskogo upravleniya tormozheniem avtomobilya” [Using Rodrigue-Hamilton parameters in systems of automatic control of car braking], Vestnik Moskovskogo avtomobilno–dorozhnogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, No. 2(34), pp. 22–27 (in Russian).

Aleksandrova, T.Ye., Kononenko, V.A. and Lazarenko, A.A. (2011), “Sravnitelnyiy analiz PD-stabilizatorov podvizhnyih ob'ektov s nizkochastotnyimi filtrami Batterworta i Lantsosha” [Comparative analysis of PD-stabilizers for moving objects with low-frequency Butterworth and Lanczos filters], Radioelektronika. Informatyka. Upravlinnia, No. 2, pp. 148–152 (in Russian).

Aleksandrov, Ye.Ye., Aleksandrova, T.Ye. and Ovcharenko, Yu.Ye. (2019), Pidvyshchennia tekhnichnykh ta erhonomichnykh kharakterystyk obiektiv viiskovoho pryznachennia [Improvement of technical and ergonomic characteristics of military objects], KhNADU, Kharkiv, 175 p. (in Ukrainian).

Aleksandrov, Ye.Ye. and Aleksandrova, T.Ye. (2015), “Parametric Synthesis of Digital Stabilization System of Tank Gun”, Journal of Automation and Information Sciences, No. 41 (11), pp. 1–17.

Aleksandrov, Ye.Ye. and Aleksandrova, T.Ye. (2017), “The Method of

Main Coordinate in the Theory of Parametric Synthesis of the Linear Stabilized Systems”, Journal of Automation and Information Sciences, No. 49 (3), pp. 34–45.

Aleksandrov, Ye.Ye., Kozlov, Ye.P. and Kuznyeczov, B.I (2002), Avtomatychne keruvannya ruhomymy obyektamy i tehnologichnymy procesamy. Tom 1. Teoriia avtomatychnoho keruvannia [Automatic control of moving objects and technological processes. Volume 1. Automatic control theory], NTU «KhPI», Kharkiv, 490 p. (in Ukrainian).

Aleksandrov, Ye.Ye., Aleksandrova, T.Ye. and Severin, V.P. (2019), Osnovyi sovremennoy teorii upravleniya [Fundamentals of modern control theory], KhNADU, Kharkiv, 324 p. (in Russian).

Himmelblau, D. (1975), Prikladnoe nelineynoe programmirovanie [Applied Nonlinear Programming], Mir, Moscow, 534 p. (in Russian).

Aleksandrov, Ye.Ye. and Aleksandrova, T.Ye. (2014), Matematicheskoe modelirovanie, sistemnyiy analiz i sintez dinamicheskih system [Mathematical modeling, systems analysis and synthesis of dynamic systems], NTU «KhPI», Kharkiv, 200 p. (in Russian).

Vasilev, S.K., Zaharov, V.N. and Prohorov, Yu.F. (1979), Kibernetika v sistemah voennogo naznacheniya [Cybernetics in military systems], Voenizdat, Moscow, 263 p. (in Russian).

Tu, Yu. (1964), Tsifrovyie i impulsnyie sistemyi avtomaticheskogo upravleniya [Digital and pulse automatic control systems], Mashinostroenie, Moscow, 703 p. (in Russian).

Alesandrov, Ye. Ye. (2010). Osnovyi avtomobilnoy avtomatiki [Automotive Fundamentals], KhNADU, Kharkiv, 172 p. (in Russian).

Turenko, A.N., Lebedev, A.T. and Volontsevych, D.O. (2001), Dinamika transportno-tyagovyih kolesnyih i gusenichnyih mashin [The dynamics of transport and traction wheeled and tracked vehicles], KhNADU, Kharkiv, 642 p. (in Russian).

Venttsel, E.S. (1964), Teoriya veroyatnostey [Probability theory], Nauka, Moscow, 576 p. (in Russian).