DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.17

ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕМПОРАЛЬНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ

Viktor Levykin, Oksana Chala

Анотація


Предметом вивчення в статті є процеси використання темпоральних знань для підтримки прийняття рішень по управлінню складеними об’єктами в умовах неповноти інформації про функціонування підприємства. Мета полягає в розробці комплексного підходу до побудови, а також застосування темпоральних баз знань для аналізу поточного стану підприємства як складеного об’єкту на різних рівнях організаційної ієрархії та підтримки прийняття рішень з управління. Задачі: розробити модель темпоральної бази знань для представлення контекстно-орієнтованих темпоральних залежностей щодо поведінки об’єкту управління; удосконалити метод виявлення аномальних станів об'єкту управління на основі аналізу темпоральних даних і знань; представити технології автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки прийняття рішень з управління підприємством. Методами, що використовуються, є методи побудов баз знань та методи підтримки управління в умовах невизначеності. Отримані такі результати. Розроблено модель темпоральної бази знань для застосування в інформаційно-управляючих системах. Удосконалено метод виявлення аномальних станів об'єкту управління в інформаційно-управляючих системах на основі використання темпоральних залежностей. Запропоновано технології побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки управлінських рішень в умовах невизначеності. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: Розроблено модель темпоральної бази знань, що містить патерни і реалізацію логічних фактів, які відображають стани об’єкту управління, а також правил, які визначають зв’язки між цими станами у часі. Модель дозволяє підвищити ефективність управління підприємством в умовах невизначеності на основі аналізу його поточного стану та виводу допустимих послідовностей дій із переходу до цільового стану. Удосконалено метод виявлення аномальних станів об'єкту управління в інформаційно-управляючих системах шляхом врахування зв’язку між діями на об’єкті управління та контекстом виконання цих дій. Метод дозволяє врахувати поточні властивості складових комплексного об’єкту управління для класифікації поточного стану в умовах невизначеності. Запропоновано технології побудови та використання темпоральної бази знань в інформаційно-управляючих системах, що забезпечують ітеративне поповнення знань при функціонуванні підприємства та їх використання в умовах неповноти інформації про об’єкт управління.


Ключові слова


інформаційно-управляюча система; підтримка прийняття рішень; темпоральна залежність; темпоральна база знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Sljivic, S. Skorup, S. and Vukadinovic, P. (2015), “Management control in modern organizations”, International Review, Vol. 4-5, pp. 39-49.

Dechow, N., Granlund, M. and Mouritsen, J. (2007), “Management control of the complex organization – relationships be-tween management accounting and information technology”, Handbook in Management Accounting Research, Elsevier, Ox-ford, pp. 625-640.

Chala, O. (2018), “Logical-probabilistic representation of casual dependencies between events in business-process manage-ment”, Advanced information systems, Vol. 2, No. 2, pp. 40-44, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.07.

Kalynychenko, O., Chalyi, S., Bodyanskiy, Y., Golian, V. and Golian, N. (2013), “Implementation of search mechanism for implicit dependences in process mining”, 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Ad-vanced Computing Systems (IDAACS). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), DOI:

https://doi.org/10.1109/idaacs.2013.6662.

Kendal, S.L. and Creen, M. (2007), An introduction to knowledge engineering, Springer, London, 290 р.

Levykin, V. and Chala, O. (2018), “Method of automated construction and expansion of the knowledge base of the business process management system”, EUREKA: Physics and Engineering, Vol. 4. pp. 29-35.

Chala, O. (2018), “Construction of temporal rules for representing knowledge in information control systems”, Advanced in-formation systems, Vol. 2, No. 3, pp. 54-59.

Chala, O. (2018), “Models of temporal dependencies for a probabilistic knowledge base”, Econtechmod, Vol. 07, No. 3. pp. 53-58.

Levykin, V. and Chala, O. (2016), “Modelling less-structured knowledge-intensive business process”, Bulletin of the Kherson National Technical University, No. 4(59). pp. 195-202.

Levykin, V. and Chala, O. (2016), “The Model of Knowledge-Intensive Business Process for the Process Mining”, Control systems and machines, No. 6, pp. 59-66.

Levykin, V. and Chala, O. (2018), “Method of automated construction and expansion of the knowledge base of the business process management system”, EUREKA: Physics and Engineering, No. 4, pp. 29-35.

Levykin, V. and Chala, O. (2018), “Method of determining weights of temporal rules in markov logic network for building knowledge base in information control system”, EUREKA: Physics and Engineering, Vol. 5, pp. 3-10. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00713.

Levykin, V. and Chala, O. (2018), “Development of a method of probabilistic inference of sequences of business process activi-ties to support business process management”, Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, No. 5/3(95), pp. 16-24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.142664.

Chala, O. (2018), “The method of hierarchical inference in the knowledge base of the information control system in the "Enter-prise 2.0" paradigm, Control Systems, Navigation and Communication, No. 4 (50), pp. 86-90.

Chala, O. (2018), “Method for detecting anomalous states of a control object in information systems based on the analysis of temporal data and knowledge”, EUREKA: Physics and Engineering, Vol. 6, pp. 28-35. DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00787.

Chala, O. (2016), “Developing a method of forming a multi detailed representation of the knowledge-intensive business pro-cess”, Bionics of intelligence, No. 2 (87), pp. 101-105.

Levykin, V. and Chala, O. (2017), “Model of lifecycle of knowledge-intensive business process”, Control systems and ma-chines, No. 1. pp. 68–76, 85.

Levykin V. and Chala O. (2018), :Supporting for managing the composite object in the MIS using temporal dependencies”, Bionics of intelligence, No. 1(90), pp. 77-83.
Copyright (c) 2021 Viktor Levykin, Oksana Chala