DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.05

Імітаційна модель підтримки прийняття рішень з оцінки обстановки операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом

Oleg Dmitriev, Igor Borozenets, Serhiy Shylo, Temir Kalimulin

Анотація


Актуальність. Людина-оператор не може своєчасно проводити оцінку ситуації і реагувати належним чином при зміні ситуації. Проблема посилюється невизначеною процедурою відбору диспетчерів для чергових змін в центрах управління і їх адекватної підготовкою до виконання завдань за призначенням. Це не дозволяє досягти достатнього рівня компетентності в процесі їх професійної діяльності. Мета статті. Розробка імітаційної моделі комплексної діяльності оператора для прийняття рішення на основі оцінки ситуації. Результати роботи. Аналіз діяльності оператора при оцінці ситуації з використанням існуючих автоматизованих комплексів дозволив виявити наступні обмеження інформаційної підтримки системи, які впливають на ефективність його роботи. Велику частину часу оцінки ситуації проводить оператор для отримання додаткової інформації від інших ОПР та інформаційних елементів, показаних як частина ІМ. Ці часові витрати обумовлені низьким рівнем інформаційного наповнення інформаційних елементів, представлених як частина ІМ, і не відповідають характеру діяльності оператора при оцінці ситуації. Методи скорочення помилок оператора АСУ можна розділити на наступні групи: автоматизація найскладніших операцій; впровадження інформаційної надмірності на етапі проектування систем для забезпечення діяльності операторів; збільшення робочого навантаження операторів; підвищення кваліфікації для оператора. Висновки. Проведено узагальнений аналіз діяльності оператора, виділені особливості роботи оператора з інформаційною моделлю; визначено напрями формування концептуальної моделі прийняття рішень щодо оцінки обстановки; для дослідження діяльності осіб, що приймають рішення при оцінці обстановки, проведено імітаційне моделювання та розроблена модель діяльності оператора; наведено оцінку витрат часу на виконання різних дій, пов'язаних з аналізом інформаційних моделей в різних умовах.


Ключові слова


імітаційне моделювання; діяльність оператора; оцінка обстановки; прийняття рішення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lavrov, E.A. and Pasko, N.B. (2012), "Podhod k formalizovannomu opisaniyu diskretnoy deyatelnosti v sistemah chelovek-tehnika-sreda", Visnyk Sumskogo Derzhavnogo Universitetu. Ser.: Tehnichni nauki, No. 3, pp. 55-67.

Pavlenko, M.A. (2015), "Upravlenie vremenem pri modelirovanii deyatelnosti operatora ASU v sistemah upravleniya slozhnyimi dinamicheskimi objektami", Systemy Obrobky Informatsiyi, No. 1, pp. 88-91.

Gubinskiy, A.I. and Evgrafov, V.G. (1993), "Informatsionno-upravliayuschie cheloveko-mashinnyie sistemy: issledovanie, proektirovanie, ispyitaniya", Mashinostroenie, Moscow, 528 p.

Anohin, A.N. and Ivkin, A.S. (2012), "Cheloveko-mashinnyiy interfeys dlya podderzhki kognitivnoy deyatelnosti operatorov AS", Yadernyie izmeritelno-informatsionnyie tehnologii, No. 1, p. 41.

Grishko, A.K., Yurkov, N.K. and Kochegarov, I.I. (2014), "Metodologiya upravleniya kachestvom slozhnyih system", Trudyi mezhdunarodnogo simpoziuma: Nadezhnost i kachestvo, Vol. 2, pp. 377-379.

Gorelova, G.V. (2013), "Kognitivnyiy podhod k imitatsionnomu modelirovaniyu slozhnyh sistem", Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta, No. 3 (140), pp. 239-250.

Yakimov, A.I. (2010), "Tehnologiya imitatsionnogo modelirovaniya sistem upravleniya promyishlennyih predpriyatiy", Monografiya, Belorussko-rossiyskiy universitet, Mogilev, 304 p.

Pavlenko, M.A. (2016), "Kohnityvnyi pidkhid do rozrobky informatsiinykh modelei v systemakh pidtrymky pryiniattia rishen", Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy, No. 2, pp. 138-141.

Oboznov, A.A. (2013), "Intellektualnaya sistema dlya formirovaniya u operatorov kontseptualnoy modeli tehnologicheskogo objekta", Eksperimentalnaya psihologiya, Vol. 6, No. 4, pp. 52-58.

Vasiukhin, M.I. (2011), "Imitatsiina model povitrianoi obstanovky nad terytoriieiu aeroportu ta prylehlykh do noho zon", Vestnyk Khersonskoho natsyonalnoho tekhnycheskoho unyversyteta, No. 2, p. 41.

Obod, I.I., Strelnytskyi O.O. and Andrusevych V.A. (2013), "Struktura ta pokaznyky yakosti obrobky informatsii system sposterezhennia povitrianoho prostoru", Systemy obrobky informatsii, No. 8, pp. 80-83.

Mukhtarov, P. Sh. (2014), "Liudskyi chynnyk v aeronavihatsii: rivni domahan aviadyspetcheriv pry otsintsi bazhanosti vidstani mizh povitrianymy sudamy", Naukovyi visnyk Khersonskoi derzhavnoi morskoi akademii, No. 1, pp. 283-288.
Copyright (c) 2020 Oleg Dmitriev, Igor Borozenets, Serhiy Shylo, Temir Kalimulin