Vasylchenkov , Oleg, Dmytro Salnikov, and Dmytro Karaman. 2023. “ACCELERATION OF BOOLEAN GENE REGULATORY NETWORKS ANALYSIS USING FPGA”. Advanced Information Systems 7 (3):18-25. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2023.3.03.