Історія журналу

Журнал засновано у 2017 році.

Затверджений до друку Вченою Радою Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”
(протокол від 07 липня 2017 року № 6). 

Свідоцтво про державну реєстрацію  КВ № 22522-12422Р від 13.01.2017 р.

Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки) наказом Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 (додаток 9, п. 56).

За  достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор.